تمديد مهلت مسابقه کتابخوانی

به علت تاخيری که در ارسال تعدادی از سئوالات مسابقه کتابخوانی پيش آمد پاسخنامه هايی که تا پايان فروردين به گروه آموزشی استان برسد در مسايقه شرکت داده می شوند.سئوالات ۱ تا ۱۵ مسابقه به شرح زير است:

- پدیده خو گیری در کدام مشاهده نمی شود؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   1-  Chlamydomonas             2-   Operophthera 

   3-             drosophila            4 caenorhabditis  -

2- کدام یک از نظر پاولف معادل انعکاس های نخاعی فرض می شود ؟

1- انعکاس شرطی    2- خوگیری       3- عادی شدن         4- شرطی شدن فعال

3- کدام یک مثالی از پدیده میمیکری است ؟

1- پاسخ دادن سگ پاولف به صدای زنگ  

2- خود داریپرنده ها از خوردن کرمینه شب پره شنگرفی

3- پاسخ زنبور ها به رنگ گل های دارای شهد

4-شباهت پروانه ها ی مقلد به پروانه سمی

4- دراین نوع یادگیری حیوان رفتارهای فاقد ارزش را حذف و تکرار رفتارهای توام با پاداش را افزایش می دهد؟

1- آزمایش و خطا      2- خو گیری   3-انعکاس شر طی  نوع 1    4- یاد گیری نهفته

5 - یاد گیری مهارت های حرکتی جدید در بچه گربه ها بیشتر چه نوع یاد گیری محسوب می شود ؟

 1- نقش پذیری         2- بصیرت      3- انعکاس شرطی نوع      4- خو گیری  

6- کدا م جمله صحیح نیست ؟

1- برای تداعی و هم خوانی هر محرک با واکنش مربوط بهآن فقط مجاورت وتقویت لازم است

2- اگر واکنش شرطی را پاداش ندهیم از شدت آ ن کاسته میشود

3- حیوانات در برخورد با شرایط یادگیری دارای نوعیپیش داوری نظری هستند

4- در صورت اعمال یک تنبیه نیرومند یادگبری با یکآزمایش هم صورت می گیرد

7- کدام یک از گزینه های زیر در مورد گونه   Gryllotalpa از آبدزدک های حفار در ست است ؟

1- بال ها کوچک با دندانه های   عمیق وصدای  1600                  

2-  بال ها بزرگ با دندانه های   عمیق وصدای  3500

3- بال ها کوچک با دندانه های کم عمق وصدای  1600       

4- بال ها بزرگ با دندانه های کم عمق وصدای  3500 

8 - در آبدزدک های نر جنس    Gyllotalpa برای جلب توجه ماده سازگاری متقابل بین کدام عوامل لازم است ؟

1-ساختمان بال  -  رفتار های خواندن               2- رنگ بال -  حفاری

3- رنگ بال  -  ترشح هورمون کورپوس آلاتوم         

4- ترشح هورمون کورپوس آلاتوم - رفتار های خواندن  

9- کامل ترین گزینه که مبین شرط لازم برای تکامل رفتار در جانداران می باشد کدام است ؟

1- تغییراتی که فقط تحت تاثیر موتاسیون صورت گرفته باشد   

2- تغییراتی که در اثر الگو های معین از اعضا ی  گروه باشد

3- تغییراتی که قابل انتقال  به نسل بعد باشد            

4- گزینه 1 و3                  

10- کدا م یک بیانگر شرایط لازم برای نشان دادن واکنش های رفتاری ویژه در مقابل محرک های خاص  می باشد ؟

1- داشتن یک سری ژن های معین و ترشح هورمون های ویژه 

2- شرایط محیطی خاص رشد وتکوین و ترشح هورمون های ویژه

3- داشتن یک سری ژن های معین و شرایط محیطی خاص رشد وتکوین   

4- ترشح هورمون های ویژه و آموزش و تمرین

11- از نمونه ای زیر کدام یک مربو ط به انتقال فرهنگی نمی باشد ؟

1- عادات غذائی پرنده صدف خوار              2- علامت گذاری قلمرو توسط جربیل مغولی

3- لهجه آواز خوانی  در گنجشک پیشانی سفید        4- استخراج دانه گیاه از میوه های نارس توسط سهره سبز

12- کدام عامل بر جریان معاشقه مگس سرکه تاثیر منفی می گذارد ؟

1- موتانت های وایت و بار که در تشخیص بینائی تاثیر گذاشته اند      2- موتانت های وستیزیال و فورکد که در ارتعاش بال تاثیر گذاشته اند

3- موتانت های دامپی و فورکد که در ارتعاش بال تاثیر گذاشته اند      4- موتانت های هیری و بار که در تشخیص بینائی تاثیرگذاشته اند

13- کدام ژن در مگس سرکه تعداد و ساختمان موهای سطح بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهند ؟

1- دامپی و فورکد       2- فورکد و هیری                3- هیری و بار       4- فورکد و بار

 

14- کار ژن موسوم به دامپی در مگس سرکه چیست ؟

1- تغییر شکل بال ها                                                    2- رنگ بندی کلی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد

3- تعداد سطوح چشم مرکب را کاهش می دهد     4- تعداد و ساختمان مو های سطح بدن را تحت تاثیر قرار می دهد

15- در مورد آواز ویژه معاشقه در مگس سرکه گزینه صحیح کدام است ؟

1- در اثر نمایش ارتعاش بال بوجود می آید       2- در گونه D. persimilis  توسط کروموزوم X تعیی

/ 0 نظر / 10 بازدید