شروع فعاليت سايت زيست شناسی خراسان

به نام او که تنها هستی آفرين است
از امروز (يا بهتر است بگوييم امشب )نوشتن برای زيست شناسی خراسان را شروع کردم
اميدوارم با همکاری و مساعدت تمام همکاران در خراسان ادامه آن ممکن و مفيد باشد.
ان شاءا...
عليرضا لطفی

/ 0 نظر / 7 بازدید