فرومون ها

یکی از مقالات دومين خبرنامه حاصل تلاش همکار محترم خانم بتول جلیلی از بیرجند است. بخشی از آن را بخوانید:( باز هم منتظر مطالب شما هستيم. با ما تماس بگيريد!!)

فرومون ها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

واژه فرومون ازدو كلمه لاتيني pherبه معناي حامل بودن و HORMONEبه معناي تحريك كننده گرفته شده است.در حقيقت نقش فرومون ها كاملا مشابه نقش هورمون ها است با اين تفاوت كه هورمون هااز غددمترشحه داخلي حاصل مي شونددرحالي كهفرومون ها نتيجه فعاليت غددمترشحه خارجي هستندو به همين دليل متخصصين گاهي واژهاكتوهورمون به جاي فرومون به كار می برند.

تركيب شيميايي

تركيب شيميايي فرومون هاوهورمونهاي جانوري مشابه هم است واغلب آنها از مشتقات ترپن ها يا استروئيدها هستند.

 انواع فرومون ها

1-فرومون هاي جنسي:اين فرومون هااحتمال جفت گيري موفقيت آميز را بين زوج هاافزايشمي دهدآميزش طي دو مرحله اصلي رفتاري صورت مي گيرد.مرحله اول تعيين محل زوج است كه با ترشح ماده شيميايي با برد طولاني محل زوج را تعيين مي كند.مرحله دوم ترشح مادهشيميايي بابردكوتاه كه موجبرفتارهايجنسي  ميشود.

2-فرومون هاي تجمع:ترشح اين فرومون هاموجب تجمع افراديك گونه درمحل منبع فرو مون مي شود.

3-فرومون هاي تفرق يا پراكنش:ترشح اين فرومون ها موجب پراكندگي افراد يك گونه و در نتيجه موجب افزايش فضا بين افراد مي شود . امتياز پراكندگي افراد تحت اين فرو مون كاهش رقابت داخل گونهاستبنابراينفرومون مزبوردرصورتاشباع شدن محيط زيستازافرادگونهبهوجودميآ‌يدمثلا‌ًوقتي مگس مادهسيب در ميوهاي تخمگذاريمي كندباپخش نمودنفروموندرسطح ميوه، ماده   ديگرراازتخمريزي دراين ميوه منصرف مي كندزيراميزبان فقط وجود يكلاروراتحمل مي كند.

4-فرومونهاي هشداردهنده: اين فرومونهاموجبرفتارهاي گريزيا دفاعدرحشرات مي شوند. مثلاً‌وقتي شتهاي توسط يك شكارچي مورد حملهقرارمي گيردفروموني ترشح مي كندكهموجب پراكندهشدنو فرارشته هاي مجاورمي شود.

5- فرومونهاي بسيج نيرو يا رد يابي :اين فرومونهادرحشرات اجتماعي مانندمورچه هاوموريانه هامتداولاست .وقتي منبع غذايي توسط كارگري كشف شددرحال بازگشت به كلني رد(اثر) فروموني بر جاي مي گذارد.ديگركارگران با پيگيري اين اثر شيميايي به سوي منبع غذايي بسيج مي شوند.

6- فرومون هاي بلوغ:اين فرومون هادرفرآيندهاي فيزيولوژيكي مداخله مي كنندمثلاً‌ملخ هاپس ازآ‌خرين پوست اندازيازنظرجنسينابالغ باقي مي مانند ملخ ها ي بالغ بر روي ‌آنها فرومون ترشح مي كنند اين فرومون موجب بلوغ جنسي ملخ هاي جوان تر ميشود.

گردآوری: خانم بتول جلیلی شهرستان بیرجند. مقاله کامل در خبرنامه علمی انجمن ریست شناسی چاپ شده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید