حذف بخش آزمايشی

بخشنامه مربوط به حذف بخش آزمايشی فصل ششم کتاب زيست شناسی پيش دانشگاهی از آزمون های هماهنگ و نيز از کنکور سراسری از اداره کل سنجش و ارزشيابی تحصيلی به سازمان های آموزش و پرورش استان های کشور صادر شد. شماره بخشنامه:
۲/۱۲۴۷۸/۴۶۰ تاريخ:۶/۱۱/ ۱۳۸۱

/ 0 نظر / 4 بازدید