بکرزايی در مارها


چند نفر از همکاران در باره چگونگی بکرزایی در مار ها که در کتاب زیست وآزمایشگاه 2 صفحه 149 مطرح شده سئوال کرده اند.مطلبی را در این رابطه از چند سایت اینترنتی ترجمه و تخلیص کرده ام که در گاهنامه روبیسکو(به یادداشتهای دیروزمراحعه کنید)منتشر خواهد شد. اسامی برخی از کتابهای مرتبط با بکرزایی در مارها نیز در زیر آمده است:

Dubach, Jean, Agatha Sajewicz and Ray Pawley. 1997. Parthenogenesis in the Arafuran file snake (Acrochordus arafurae). Herpetological Natural History 5(1):11-18.

Kamosawa, M., and H. Ota. 1996. Reproductive biology of the Brahminy blind snake (Ramphotyphlops braminus) from the Ryukyu Archipelago, Japan. Journal of Herpetology 30: 9-14.

Magnusson, W.E. 1979. Production of an embryo by an Acrochordus javanicus isolated for seven years. Copeia 1979: 744-745.

Nussbaum, R.A. 1980. The Brahminy blind snake (Ramphotyphlops braminus) in the Seychelles Archipelago: distribution, variation, and further evidence for parthenogenesis. Herpetologica 36: 215-221.

Ota, H., et al. 1991. Morphological variation, karyotype and reproduction of the parthenogenic blind snake, Ramphotyphlops braminus, from the insular region of East Asia and Saipan. Amphibia-Reptilia 12: 181-193.

Scalka, P., and P. Vozenilek. 1986. Case of parthenogenesis in water snakes, Nerodia sipedon. Fauna Bohemiae 11: 81-82.

Schuett, Gordon W., Philip J. Fernandez, William F. Gergits, Nancy J. Casna, David Chiszar, Hobert M. Smith, Jeffrey B. Mitton, Stephen P. Mackessy, R. Andrew Odum and Michael J. Demlong. 1997. Production of offspring in the absence of males: evidence for facultative parthenogenesis in bisexual snakes. Herpetological Natural History 5(1):1-10.

Schuett, G.W., et al. 1998. Fatherless sons: a new type of parthenogenesis in snakes. Fauna 1(3): 20-25.

Schuett, G.W., et al. 1998. Evidence for automictic parthenogensis in bisexual snakes. Abstract. 22nd International Herpetological Symposium. Cincinnati, OH.

/ 0 نظر / 3 بازدید