اولين مجمع عمومی

سلام

اولين مجمع عمومی انجمن برگزار شد . در انتخابات شورای اجرايی هفت عضو اصلی دو عضو علی البدل و يک نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند. هنوز شورای اجرايی جلسه نداشته تا در باره برنامه های آينده بگويم. 

/ 0 نظر / 4 بازدید