بروشور های علمی

در پی درخواست گروه زيست شناسی استان از همکاران گروههای آموزشی برای مشارکت در تهيه بروشورهای ماهانه علمی تا کنون همکاران نامبرده زير محبت کرده و با ارسال مطالب خود ما را ياری فرموده اند . ضمن تشکر از اين همکاران از ساير گروههايی که نامه ما را دريافت نموده اند خواهش می کنيم هر چه زودتر نسبت به ارسال مطالب خود اقدام نمايند.

- گناباد: جناب آقای بختياری

- بشرويه : جناب آقای قليان و جناب آقای نصرتی

- خوشاب جناب آقای نوری

- ناحيه ۵ مشهد جناب آقای حجازی

اولين شماره بروشورهای علمی ( مهرماه۸۴) به مناطق ارسال شده و احتمالا تا هفته آينده در اختيار شما خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید