خبر جديد

مطابق با نامه ديروز دفتر برنامه ريزی و تاليف کتب درسی؛ به اداره کل سنجش و ارزشيابی تحصيلی که رونوشت آن به دفتر آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است؛ از بخش آزمايشی کتاب زيست شناسی پيش دانشگاهی ( ص۱۵۹ تا۱۷۱) در آزمون های هماهنگ منطقه ای؛ استانی؛ کشوری و همچنين در کنکور ۸۲ سوال طرح نخواهد شد.
اين مطلب را عينا از وبلاگ آقای کرامالدينی نقل کرد ه ام .
خدا کند کم کم کل کتاب به اين بلا دچار نشود که شير بی يال و دم کوپال خواهد شد ! نظر شما چيست؟
عليرضا لطفی
/ 0 نظر / 4 بازدید