اصل حذف رقابتی

دوست گرامی علی در مورد اصل Gauseپرسيده بودند . در سايت های مختلفی اين مطلب توضيح داده شده . اين يک نمونه از آنها است :

                http://www.clt.astate.edu/sblumens/GenEcol/GE%     

                                                 

/ 0 نظر / 6 بازدید