MHCچيست؟

MHC چيست؟

 

ميدانيم كه وظيفه اصلي لنفوسيت هاي ‏T دفاع از بدن در مقابل ميكروب هاي درون سلولي و فعال كردن سلول هاي ديگر مانند ماكروفاژ ها و لنفوسيت هاي B است.براي انجام اين وظيفه لازم است كه سلول هاي T بتوانند آنتي ژن هاي عرضه شده توسط سلول هاي آلوده را شناسايي كنند. MHC به مجموعه اي از پروتئين ها گفته مي شود كه آنتي ژن هاي ميكروب هاي درون سلولي را به سلول هاي T عرضه مي كنند. اين پروتئين ها به وسيله ژنهاي موجود در جايگاهي موسوم به كمپلكس اصلي سازگاري بافتي ( Major Histocompatibility Complex )  رمز مي شوند. همانطور كه در شكل زير ديده مي شود، گيرنده هاي سلول هاي T در واقع مجموعه اي متشكل از مولكول هاي MHC  و آنتي ژن هاي پپتيدي بيگانه را شناسايي مي كنند.

 

 

 

 

 

 

سلول هايي كه پپتيد هاي متصل به MHC را عرضه مي كنند، سلول هاي عرضه كننده آنتي ژن (Antigen- Presnting Cells) يابه اختصار APC ناميده مي شوند. اين سلول ها آنتي ژن ها را طي مرحله شناسايي پاسخ هاي ايمني به سلول هاي T بي تجربه عرضه مي كنند تا پاسخ هاي ايمني شروع شود. همچنين عرضه آنتي ژن به سلول هاي T تمايز يافته نيز بر عهده اين سلول ها است. بنابر اين APC ها ، هم القاء كننده و هم هدف سلول هايT ‌ هستند.سلول هاي T فقط زماني آنتي ژن هاي پپتيدي بيگانه را شناسايي مي كنند و به آنها پاسخ مي دهند كه در سطح APC ها واقع شده باشند . در حالي كه سلول هاي B و آنتي باديهاي ترشح شده توسط آنها به آنتي ژنهاي محلول موجود در مايعات بدن و نيز آنتي ژنهاي موجود در سطح سلول ها پاسخ مي دهند.دليل اين تفاوت نيز آنست كه همانطور كه ذكر شد سلول هاي T فقط آن نوع پپتيد هايي را شناسايي مي كنند و به آنها پاسخ مي دهند كه به مولكول هاي MHC متصل شده باشند و مولكول هاي MHC نيز پروتئين هاي غشايي سر تا سري موجود در سطح APC ها هستند.سلول هايT  هر فرد ي فقط زماني آنتي ژنهاي پپتيدي بيگانه را شناسايي مي كنند كه به مولكول هاي MHC همان فرد متصل باشند.

 

  
نویسنده : alireza lotfi ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٢