سيناپسين 1 چيست؟

سيناپسين 1 يكي از اعضاي خانواده فسفوپروتئين ها  است كه بر روي وزيكول هاي سيناپسي كوچك (موسوم بهssv  )در پايانه هاي پيش سيناپسي قرار دارد . اين پروتئين احتمالا از طريق ايجاد پلهاي ارتباطي كنترل شده اي ميان  ssv و اسكلت سلولي ‚ نقش مهمي را در فرايند اگزوسيتوز نوروني ايفا مي نمايد. با انجام دو نوع برش در  mRNA ‚ دو نوع سيناپسين 1 از ژن مربوطه حاصل مي آيد كه عبارتند از 1 با 706 آمينو اسيد و 2 با 670 آمينو اسيد . سيناپسين 1 از نظر ساختماني به دو ناحيه تقسيم مي شود ؛ ناحيه اي در انتهاي آميني (انتهاي  )كه كروي است و ناحيه ديگر با يك دم طويل . عكس هاي ميكروسكپ الكتروني از پايانه هاي عصبي و تجربيات   NVITRO I نشان مي دهد كه سيناپسين 1 مي تواند با ميكروتوبول ها ‚ ميكروفيلامان ها و اسپكترين مرتبط باشد.

 BIo chem.j.(1991)276,(793-799)

  
نویسنده : alireza lotfi ; ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢